بانکداری شرکت نوآوران هزاره دانش

  • کیوسک لمسی، میز لمسی و تابلو لمسی قسمتی از تجهیزات سخت افزاری بانکداری Self-service و عامل کاهش نیاز به نیروی انسانی، کاهش سردرگمی مراجعان، همچنین جایگزین میز خدمت سنتی و باعث تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع در شعب بانک می باشند.