درخواست جلسه (مشاوره و نیازسنجی)

فرصتی جهت بررسی اهداف و راهکارها

در جلسه ای صمیمانه نیازها، توقعات و خواسته های شما را می شنویم، سپس راهکارهای عملی و کاربردی به همراه نمونه های اجراشده مشابه در ایران و دنیا متناسب با درخواست شما، ارائه می کنیم تا در نهایت در صورت توافق وارد عملیات اجرایی شویم.

فرم هماهنگی جلسه

جلسات آشنایی جهت اجرای پروژه و ارائه پروپوزال بصورت رایگان می باشد که در صورت تمایل می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشاسان ما جهت هماهنگی نهایی خدمت شما تماس بکیرند.

دو زمان را برای برگزاری جلسه پیشنهاد دهید!

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY