اطلاع رسانی شرکت نوآوران هزاره دانش

  • اطلاع رسانی و روابط عمومی کارا، عامل مهمی است در تسهیل و تسریع فرایندهای مختلف کاری سازمانها (درون سازمانی و برون سازمانی). با داشتن میز لمسی (به عنوان میز خدمت)، کیوسک و استند لمسی و یا تابلواعلانات لمسی با نرم افزارهای مرتبط با روابط عمومی و اطلاع رسانی، کارایی و اثربخشی حوزه مذکور ارتقا می یابد.
  • میز لمسی خدمت، کیوسک لمسی و تابلواعلانات لمسی همراه با نرم افزارهای تخصصی، ورودی و جمع آوری داده را جهت تحلیل برای سازمانها آسان می نمایند. ماژول نظرسنجی موجود در این نرم افزارها با امکانات گزارش گیری برای سازمان در زمینه شناخت نقاط قوت و ضعف خود و همچنین مقوله تکریم ارباب رجوع بسیار کمک کننده است.
  • میز، کیوسک و تابلواعلانات لمسی روابط عمومی، سازمان را از تصویر ناخوشایند اعلامیه های کاغذی روی دیوارها و پارتیشن ها رها می کند و به فضای کاری ظاهری مدرن می بخشد.