حمل، نصب و راه اندازی شرکت نوآوران هزاره دانش

: پس از ساخت، حمل و در محل مناسب نصب و راه اندازی می گردد.